Svetový deň Hospicov

12.04.2010 13:21

Svetový deň hospicov

/bardejovské aktivity /

Spoločenské kalendárium stanovilo tohoročný deň osláv Svetového dňa hospicov /býva pohyblivý) na deň 11.októbra. Pri tejto príležitosti sa koná po celom svete a teraz už aj u nás celý rad kultúrno-spoločenských a dalo by sa povedať aj osvetových benefičných podujatí, ktorých zmyslom je vylepšiť informovanosť našej odbornej i laickej verejnosti o prevádzke, činnosti i poslaní hospicov a napokon získať aj isté finančné prostriedky, lebo týchto je stále nedostatok, nakoľko ide o zdravotnícke a ešte k tomu aj charitné zariadenie.

Občianske združenie Božieho milosrdenstva /OZBM/ pracujúce pri bardejovskom – prvom slovenskom hospici, Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ktorého zriaďovateľom je Arcidiecézna charita Košice /s tým, že okrem domácich bude poskytovať služby najmä pre okresy Stropkov a Svidník, ale dnes slúži celému Slovensku/, v spolupráci s ďalšími, pripravilo v rámci osláv tohto dnes už významného dňa v zmysle spomenutého viacero aktivít a podujatí, o ktorých je potrebné poinformovať nielen kresťanský Bardejov, jeho široké okolie, ale i tých, ktorí hospicové hnutie na Slovensku pozorne vnímajú a fandia mu.

Ozaj hodnotné aktivity na počesť tohto dňa začali tým, že viacerí zamestnanci hospicu spontánne darovali bezplatne krv, čo bolo naozaj nádherné gesto. Ďalší, spoločne so svojim vedúcim Danielom Čurom cestovali do Krakova, kde pod odborným vedením lekárky hospicu Alici Válkyovej sa aktívne zúčastnili na Medzinárodnom hospicovom seminári a svojimi perfektne pripravenými prednáškami (Martina Proněková, Ingrid Pažáková a Anna Sabolová) úspešne prispeli k jeho vysokej úrovni a takto dôstojne reprezentovali náš UNESCOvý Bardejov i samotné Slovensko.

Tretím podujatím ktoré vyvolalo veľký ohlas, bolo konanie benefičného Literárneho podvečera. Pripravil ho v spolupráci s Poľsko-slovenským domom Bardejovský literárny klub s cieľom predstaviť ďalších úspešných mladých bardejovských autorov (Peter Staríček, Erik Kukla). Na tomto perfektnom stretnutí, ktoré úspešne moderovala Andrea Šoltýsová, vystúpili ďalší autori z Bardejova, ako aj z Poľska a severovýchodného Slovenska. Toto stretnutie malo zväčša silný duchovný náboj na tému láska, modlitba, utrpenie človeka, jeho smrť či skon aj vzhľadom k tomu, ako sa vyjadril šéf klubu – Ján Račko, že bolo venované oslave dňa hospicov a teda ľuďom, ktorí v hospici pobývajú i tým, ktorí sa o nich starajú a zabezpečujú chod hospicu. Citovo ladené stretnutie prebiehajúce v zátiší pôsobivej výstavy šlabikárov (Štefan Peteja) bolo obohatené vystúpením mladých gitaristov (Pavol Bartoš a Ladislav Baran), ktoré vhodne doplnilo jeho benefičný zámer (vyzbierali pre hospic 1.400,-Sk). Vďaka!

Štvrtým, akoby kulminujúcim podujatím bol nádherný benefičný koncert v kostole Narodenia Panny Márie v B. N. Vsi, ktorým sa do osláv úspešne zapojil domáci miešaný Spevácky zbor SURSUM CORDA. Ambiciózny 17 členný spevokol sa úspešne prezentoval za sprievodu Zlatice Kendrovej (organ), Márie Kertysovej (husle) – vystúpili aj sólovo, saleziánskeho frátra Petra Podolského (gitara), všetko pod vedením dirigentky Márie Jevčákovej, ktorá tento úžasný duchovne orientovaný repertoár doplnila precítenou filozoficko– lyrickou úvahou „O dávaní“ z Džibranovho Proroka. Vyvrcholením koncertu bola spirituálna skladba Svetlo, ktorú prítomní odmenili s doslova frenetickým aplauzom. Benefičná zbierka, aj vďaka kostolníkovi Stanislavovi Vavrekovi, priniesla pre hospic 3.500,-Sk. Budú použité na dobrú vec, vďaka vám!

Záverečné slovo v cykle podujatí k oslave tohto pre nás a najmä starších či chorých významného Svetového dňa hospicov, mali bardejovskí športovci. Najskôr to boli hlavní predstavitelia Šachového klubu, ktorý reprezentuje Bardejov v prvoligovej slovenskej súťaži prezident Ján Cuper a Ivan Dzuriš, ktorí hospicu venovali 2 šachové súpravy s tým, aby si rôznymi doskovými hrami tí pacienti, ktorí ešte môžu, spestrili svoj tamojší pobyt. Poslednými, ale najdôležitejšími prispievateľmi do celkovej mozaiky osláv boli zástupcovia bardejovského mládežníckeho futbalu, ktorí zorganizovali ešte na sklonku minulého roka fantastické charitatívne benefičné futbalové podujatie pre podporu hospicu a z tohto (na pomery Bardejova vysokého) výťažku si hospic mohol zadovážiť tak prepotrebnú priemyselnú práčku. Táto bola spustená do prevádzky, práve pri príležitosti týchto osláv, za účasti prezidenta futbalového klubu Partizán Mareka Kukulského a zástupcu mládežníckeho ligového futbalu Ľubomíra Čekana, dodávateľa práčky i zástupcov hospicu. Tento neobvyklý dar je pre hospic o to cennejší, že ho futbalisti venovali napriek sústavnému nedostatku financií pre vlastnú a mládežnícku činnosť zvlášť. Cení sa o to viac, že bol venovaný s láskou a nezištne s pocitom konať dobro a tiež vplývať a umožniť mládeži dozvedieť sa čo ten hospic znamená a načo komu a ako slúži. Úžasne výchovný moment. Športovci, vďaka vám, že nezištne myslíte na túto pomoc !!!

Takto teda vyzerali aktivity k dôstojnému osláveniu Svetového dňa hospicov v našom nádhernom meste. OZBM úprimne ďakuje všetkým menovaným i tým na ktorých sme snáď neúmyselne pozabudli ako aj tým, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili a výrazným spôsobom tak pomohli ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní a zároveň priblížili iným poslanie dnes tak prepotrebných hospicov v našej čoraz viac starnúcej a chorľavejúcej spoločnosti.

Autor: Mgr. Ing. Jozef Krajči, prezident OZBM pri hospici Matky Terezy