Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je samostatné zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

 

Poskytovanie hospicovej starostlivosti je určené pre terminálne onkologických chorých alebo tých, ktorých ochorenie sa nedá presne ohraničiť. Hospitalizácia je opakovane potrebná pre progresiu ochorenia jeho príznakov a tie nemožno zvládnuť ambulantne.

Poslanie hospicu vychádza z myšlienky úcty k človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti. Hospicová starostlivosť je paliatívna starostlivosť poskytovaná pacientom s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcim pacientom.

 

Hospic chorému garantuje, že:

 • nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou,

 • v každej situácii sa bude rešpektovať jeho ľudská dôstojnosť,

 • v posledných chvíľach života nezostane sám.

 

Náplň a hlavné úlohy hospicovej starostlivosti:

 

      zdravotná starostlivosť poskytovaná lekárom,

 • komplexná ošetrovateľská starostlivosť,

 • rehabilitačné služby,

 • duchovná starostlivosť,

 • poradenstvo pre príbuzných,

Úlohou paliatívnej starostlivosti je:

 • zlepšenie kvality života pacienta až do smrti,

 • poskytuje pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov

ochorenia,

 • zmierňuje utrpenie pacienta a stabilizuje jeho zdravotný stav,

 • neurýchľuje ani neodďaľuje smrť,

 • zabezpečuje pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom,

zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosťou,

 • integruje psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti

pacienta,

 • poskytuje pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na

zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho smrti v čase

smútenia.